Intézkedések a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumban a COVID járvány terjedésének megelőzése érdekében

14/2020. EMMI határozat értelmében a középfokú iskolákban a nevelés-oktatás digitális rendben folytatódik. Ezen munkarendhez tartozó eljárásrend a következőket tartalmazza:

Digitális Oktatás Szabályai

Diákoknak

 1. Maszkhasználat

 2021. február 22-től visszavonásig

Szeged Megyei Jogú Város belterületén közterületen, illetve nyilvános helyen a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készített maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ennek következményeként a nevelőtestület egyszerű többséggel megszavazta, hogy az intézmény egész területén mindenki számára kötelező a maszk használata, a rendeletben meghatározott módon.

 1. Eszközhasználat
  • Az eredményes munkavégzéshez ideális: asztali PC / laptop, szélessávú internet hozzáférés, mikrofon.
 •  Minden diák rendelkezik saját iskolai e-mail címmel, melynek segítségével csatlakozik a tantárgyaihoz tartozó Google Classroom csoportokhoz és az online órákhoz.
 • A nem iskolai e-mail címmel jelen lévő diákok nem tudnak automatikusan csatlakozni a Meet-órára.
 1. Az oktató-nevelő munka folyamata
 • Az órák adminisztrálása a Kréta rendszerben történik (tanórák beírása, házi feladatok rövid megjelenítése akár link formájában, hiányzások kezelése, szülői kapcsolattartás, feljegyzések) A Digitális Kollaborációs Tér használata ajánlott, de nem elvárás.
 • Az osztályfőnök a szaktanároktól kapott információk birtokában elkészíti a digitális munkarend szerinti órarendet, melyet megoszt az osztállyal.
 • Az oktatómunka egységes platformja intézményünkben a Google Classroom.
 • Itt történik a tananyagok, feladatok, dolgozatok feltöltése.  Kapcsolattartás tanár és diák részéről.
 • Itt küldi vissza a diák az elkészült feladatait.
 • Tananyagot megosztani azokon a napokon lehetséges, amikor az osztálynak/csoportnak órarendi órája van. (hétköznap 7:45-17:00 között - Google Classroom időzítő)
 • Az online óra platformja a Google Meet, esetleg a Zoom. (Ha valami miatt ezek nem működnek, a csoport beleegyezésével a tanár áttérhet Discordra.)
 • A szaktanár döntése alapján egyéb feladatokra, értékelésre, számonkérésre, kapcsolattartásra egyéb programok használata is lehetséges, úgy, mint Redmenta, Kahoot!, Kvíz oldalak, Messenger, de törekedni kell az egyértelműségre és az internetbiztonságra.      
 1. Kommunikációs rend
  • Kapcsolattartás:
   • A vezetői tájékoztatás a Kréta-naplón keresztül történik.
   • A szaktanári és az osztályfőnöki kommunikáció a Krétán és a Google Classroomon keresztül is történhet.
   • A tanár-diák kommunikáció a hivatalos Classroom felületen zajlik.
 • A szaktanár az órák beírásánál nem írhat hiányzót, a hiányzást Üres/digitális-ra állítja.
  • A szaktanár a Krétában a feljegyzés rovatot használja a hiányzás, késés, házi feladat hiány, dicséretek, figyelmeztetések adminisztrációjához! (Feljegyzések -> Beírások -> Tájékoztatás)
  • Mindemellett ha a tanuló egész héten nem vesz részt a munkában, a live órán, nem küld feladatokat, a szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt. Az osztályfőnök megkísérli felvenni a kapcsolatot a diákkal, ha ez sikertelen, a szülővel. Ha mindez eredménytelen, az osztályfőnök tájékoztatja a vezetőséget.
  • Az osztályfőnök heti rendszerességgel ellenőrzi a feljegyzések rovatot és a lentebb megfogalmazottak szerint jár el.
  • A szaktanár az osztályt érintő ügyekkel, az osztály előrehaladásával, a felmerülő problémákkal kapcsolatban jelzéssel él az osztályfőnök felé.
 1. Az intézmény elvárásai a tanuló felé a digitális munkarend idején
 • A tanuló köteles aktívan részt venni az órarend szerinti online óráin.
 • A diák az óra kezdete előtt 1-2 perccel köteles felcsatlakozni.
 • Bejelentkezés saját névvel és lehetőség szerint élő kameraképpel lehetséges!
 • Feladatait a szaktanár által meghatározott időpontra és meghatározott módon, önállóan végzi.
 • A határidőn belül be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható.
 • Várható akadályoztatását előre jelzi a szülő/diák az osztályfőnök és a szaktanár felé.
 • Mulasztását igazolja a hiányzást követő egy héten belül, szülői aláírással, lefotózva/szkennelve küldi az osztályfőnöknek.
 • A tanulók indokolatlan késéseit, rendszeres hiányzását a házirend szabályozza, az osztályfőnök és a szaktanár a fegyelmi intézkedések irányelveinek figyelembe vételével jár el.
 • A karanténban lévő, de nem beteg tanuló nem mentesül a digitális oktatás alól.
 1. Számonkérések módja
 • A számonkérések módja és az értékelés tantárgyspecifikus, amelyről a szaktanár nyújt tájékoztatást.
 • A számonkérés módszertanilag különböző lehet:
  • élő (valós idejű) beszámoltatás (online formában Meet, Zoom alkalmazás segítségével)
  • időben késleltetett távoli beszámoltatás (beadandó dolgozat, teszt, stb.)
  • offline beszámoltatás (személyes találkozást igényel)
  • folyamatba ágyazott értékelések (hosszabb projekt értékelése)
  • önértékelési lehetőségek (önreflektív eszközök használatára bátorítás)
  • A folyamat során végig a formatív értékelés javasolt. Összegző értékelésre csak a félév, illetve a járványhelyzet végén van mód.
 • A házi feladatot is lehet osztályzattal értékelni. Amennyiben a diák felszólításra sem küldi, és nem technikai akadály állt elő elégtelen osztályzat is adható.
 • A feladatok teljesítésére elegendő időt kell biztosítani!
 • A BTMN, SNI-s tanuló határozatában foglalt tényezőket továbbra is figyelembe kell venni!
 • A digitális munkarendre való áttérés miatt tantárgyanként minimum három érdemjegy szükséges a félév eredményes lezárásához.
 1. Az óraszámok meghatározása
 • A heti óraszám minimum 2/3 része kötelezően megtartandó élő szóban. Páratlan óraszám esetén a kerekítés szabályai érvényesek. A fennmaradó órákra feladatok kiadása szükséges.
 • A tanárnak joga van a teljes heti óraszámot megtartani. Ezeken az órákon a tanulók kötelesek részt venni.
 • A tanár a heti óraszámánál több órát nem tarthat!
 1. Az órarend digitális tanrend esetén nem módosul!
 • Az órarendi időpontok szigorú betartása diákra és tanárra egyaránt vonatkozik.
 • A szaktanár az órát csak az eredeti órája időpontjában tarthatja.
 • Az oktató-nevelő munka során a résztvevők engedélye nélküli bármilyen felvétel készítése – a személyiségi jogok védelme miatt – szigorúan tilos! (pl. teljesítmény bizonyítására)

Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

 

                                                                                                    Horváthné Szabó Éva

                                                                Intézményvezető